Výuka náboženství

Zde je přihláška:  https://forms.gle/egUgzji7ULKmKe449

Vážení rodiče,
výuka náboženství organizovaná Římskokatolickou farností Povýšení svatého Kříže Prostějov bude v novém školním roce 2023/24 probíhat stejně jako v minulém školním roce centrálně.
Vyučujeme na prvním stupni každý ročník zvlášť, na vyšším stupni všechny ročníky společně.
Místem centrální výuky náboženství je budova CMG, ul. Komenského č. 17.
Čas je stanoven na čtvrtek od 16:30 hod. Výuka trvá 45 minut. Po skončení vyučování se mohou děti zúčastnit bohoslužby s katechezí/společné modlitby pro děti v kapli v budově CMG.
Výuka ve školním roce 2023/24 začíná 14. září v 17:00 mší svatou v kostele Povýšení svatého Kříže. Je to zároveň městská pouť, pro děti bude připravena katecheze zvlášť.
První vyučovací hodina, která proběhne v jednotlivých třídách, bude ve čtvrtek 21. září v 16:30 v budově CMG.

Informace o konání výuky je každý týden zveřejněna v Nedělníku, který je k dispozici na nedělních bohoslužbách, na internetových stránkách farnosti a je možné se přihlásit k jeho odběru na adrese nedelnik@prostejovfarnost.cz.

Výuka dětí navštěvujících třetí třídu je součástí přípravy na první svatou zpověď a první svaté přijímání. Samotná příprava na první svatou zpověď a první svaté přijímání probíhá zvlášť, informace najdete v Nedělníku.

Výuku náboženství můžete podpořit finančně, a to přispěním na plat pro katechety. Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov platí pět katechetů, kteří se výuce náboženství podílejí. Stačí relativně malé přispění ve výši 20 Kč na žáka za jednu vyučovací hodinu, což při počtu cca 35 hodin za rok dělá 700 Kč. Příspěvek a jeho výše (účelový dar na výuku náboženství) je dobrovolný a pokud se pro něj rozhodnete, pak jej zašlete na účet farnosti vedený u České spořitelny a.s. 1500345309/0800 pod variabilním symbolem 2324.
Rádi Vám vystavíme potvrzení pro daňové účely, o to můžete požádat zde: http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk