Křest malých dětí

Co je ke křtu potřeba?

Křest malého dítěte (do šesti let věku) je především úkonem víry rodičů a kmotrů. Takže to nejdůležitější je právě víra v Krista a touha tuto víru předat svému dítěti – jinými slovy vychovat dítě ve víře.

  1. Křest dítěte žádají rodiče či aspoň jeden z rodičů, ne babička nebo dědeček.
  2. Křest je rozhodnutím se pro víru a pro život z víry. Proto je nutné, aby aspoň jeden z rodičů byl pokřtěný a zavázal se, že bude své dítě vést k Bohu slovem i životem. Malé děti se křtí na víru rodičů.
  3. Před vlastním křtem účastnit se přípravy – rozhovoru o křtu, o víře a životě z víry. Délka přípravy je podle stavu víry rodičů.
  4. Kmotr má být praktikující věřící, aby mohl pokřtěného vést v křesťanské životní cestě a pomáhat rodičům v náboženské výchově. Pokud možno by měl být biřmovaný, nebo mít v úmyslu v nebližší době přijmout svátost biřmování.
  5. Křest má být v té farnosti, v které žijí rodiče. Křtem se totiž pokřtěný přičlení do konkrétní církevní obce. Pokud bydlištěm žadatelé spadají do jiné farnosti, tak donést potvrzení svého faráře, že souhlasí se křtem v jiné farnosti.

Pohovořit si s knězem o svém záměru můžete osobně, nebo telefonicky, více na stránce Kontakt.