Všeobecné obchodní podmínky

Tyto informace vydává Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov, se sídlem Filipcovo nám. 20/4, 79601 Prostějov, IČ: 44159994 (dále jen „farnost“) jakožto obdarovaný prostřednictvím platební brány GP webpay.

Platební brána GP webpay

Systém GP webpay je tzv. on-line platební bránou, kdy dochází k převodu finančních prostředků za použité platební karty plátce nebo jiné platební metody, a to prostřednictvím sítě Internet (on-line) z účtu dárce na účet farnosti. Farnost využívá systém GP webpay jako jeden z prostředků pro účely generování finančních prostředků na svoji hlavní činnost.

Zabezpečení

Systém GP webpay je zabezpečeným šifrovaným systémem, při jehož využití se žádná třetí osoba v žádném případě nedostane k osobním údajům plátce (dárce) či k důvěrným informacím o jeho bankovním účtu, přihlašovacích údajích ani k informacím o jeho platebních kartách. Všechny tyto informace jsou přenášeny zabezpečenými datovými kanály. Více o systému GP webpay lze nalézt na gpwebpay.cz.

Provozovatel

Provozovatelem platební brány GP webpay je společnost Global Payments Europe s.r.o., se sídlem V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10, Strašnice, IČ: 27088936. Právní vztah dárce – obdarovaný však vzniká mezi dárcem využívajícím systém GP webpay a farností.

Poskytnutí daru, uzavření smlouvy

Prostřednictvím platební brány GP webpay dárce uzavírá s farností darovací smlouvu ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva je uzavřena po zadání platebních údajů (částka daru, email plátce – dárce a identifikační údaje jeho platební karty) okamžikem potvrzení platby (kliknutím na tlačítko „Zaplatit“ v systému GP webpay, tedy projevem vůle dárce darovat příslušný finanční obnos) – farnost tímto výslovně přijímá veškeré dary poskytnuté jí prostřednictvím systému GP webpay. Vzhledem k tomu, že v okamžiku odsouhlasení platby dárcem dochází k okamžitému převodu finančních prostředků, nevyžaduje darovací smlouva písemnou formu. Analogická situace nastává i při výběru způsobu platby – převodem na účet farnosti, kdy sice nedochází k okamžitému převodu finančních prostředků, ale zadáním svých údajů a výše daru dárce projevuje vůli darovat příslušný finanční obnos.

Dary mohou být poskytnuty některým z platebních kanálů umožňovaných v rámci dárcovského nástroje farnosti, jedná se o:

  1. platba převodem na účet farnosti
  2. platba platební kartou on-line pomocí GP webpay
  3. platba zrychleným převodem

Poskytnutím daru dárce zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že je přijímá a dar poskytuje v souladu s nimi. Dárce tím zároveň i stvrzuje, že všechny údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé a že je tím, kdo dar poskytl a kdo je oprávněným příjemcem potvrzení o daru pro daňové účely.

Poskytnutím daru zároveň dárce deklaruje, že poskytnuté prostředky pocházejí z legálních zdrojů.

Dárce si je vědom, že mu poskytnutím daru nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či jiných předmětů duševního či průmyslového vlastnictví farnosti.

Potvrzení o daru

Hodnotu poskytnutého daru si dárce může odečíst od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o daních z příjmů“. O vystavení potvrzení o daru je možné požádat faráře, tedy statutární orgán farnosti.

Finanční dar

Určení finančního daru je dáno účelem, na který je poskytován – na podporu činností farnosti. Účel je uveden vždy na webové stránce, ze které dochází ke vstupu do systému GP webpay. Dárce neplatí za použití systému GP webpay žádné další poplatky – darovaná částka je konečnou sumou, která mu bude stržena z účtu.

Pravidelný finanční dar pomocí platební karty

Pokud dárce zvolí pravidelnou měsíční podporu pomocí platební karty, bude mu z ní automaticky jednou měsíčně strhávána zvolená fixní částka. Dárce si volí počet měsíců, po který chce obnos zasílat. Celková maximální darovaná částka je rovna násobku zvolené částky a počtu měsíců.

Dárce bude o založení opakované platby vyrozuměn emailem bezprostředně po založení platby.

Pokud chce dárce pravidelnou měsíční podporu ukončit, může tak učinit kdykoliv zasláním požadavku na adresu faprostejov-psk@ado.cz.

Osobní údaje

S Vašimi údaji zacházíme s respektem, důvěrně a bezpečně. Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na této stránce.