Svaté přijímání

Slavení eucharistie je středem celého křesťanského života jak pro celou církev, tak i pro její místní společenství. Neboť „ostatní svátosti a také všechny církevní služby a apoštolská díla souvisí s posvátnou eucharistií a jsou k ní zaměřeny. Vždyť nejsvatější eucharistie obsahuje celé duchovní dobro církve, Krista samého, našeho velikonočního Beránka a živý chléb. On skrze své tělo Duchem svatým oživované a oživující, dává lidem život; a tak je zve a přivádí k tomu, aby sebe, své práce a všechny stvořené věci spolu s ním přinášeli jako oběť.“

Zdroj: liturgická kniha Svaté přijímání a úcta eucharistie mimo mši

Příprava dětí k prvnímu svatému přijímání

Věk dětí pro první svaté přijímání

Věk rozlišování nutný pro sv. zpověď i pro sv. přijímání je ten, kdy dítě záčíná rozumně uvažovat, tj. více méně kolem sedmého roku. Od toho období začíná být závazná povinnost splnit přikázání o zpovědí i přijímání.

Farář má dbát o to, „aby ke stolu Páně nepřipustil děti, které nedosáhly užívání rozumu nebo nejsou podle jeho mínění dostatečně připravené.“ Avšak pokud se stane, že dítě, výjimečně ke svému věku, je považováno za zralé k přijetí svátosti, ať mu není první svaté přijímání odmítnuto, pokud bylo dostatečně připraveno.

Příprava 

Pro první svaté přijímání a první zpověď není nezbytná úplná a perfektní znalost křesťanské nauky. Nicméně dítě má povinnost později doučit se celou nauuku podle svých schopností. Znalost náboženství, která se na dětech vyžaduje jako vhodná příprava pro první svaté přijímání, spočívá v tom, aby přiměřeně svým schopnostem pochopily ta tajemství víry, která jsou nezbytná ke spáse, a aby rozeznaly eucharistický chléb od obyčejného chleba sloužícího jako tělesený pokrm, a tak mohly přistoupit ke stolu Páně se zbožností vlastní jejich věku. 

Před prvním svatým přijímáním dětí vždy předchází svatá zpověď a rozhřešení.

Mše svatá s udílením prvního svatého přijímání

První svaté přijímání je udělováno knězem během mše svaté. Obvykle se udílí při některé velikonoční neděli.

V případě, že byste rádi absolvovali se svým dítětem přípravu a dovedli ho k prvnímu svatému přijímání, můžete se domluvit s knězem osobně, nebo telefonicky, více na stránce Kontakt.