Svátost smíření

Co je svátost smíření?

Svátost smíření neboli zpověď je především osobním setkáním se vzkříšeným Kristem. To má společné se zbývajícími šesti svátostmi Církve. Jde o svátost uzdravující, ve které Ježíš Kristus prostřednictvím biskupa nebo zplnomocněného kněze odpouští hříchy, kterých se věřící dopustil po křtu. Předpokladem je, že jich kajícník upřímně lituje, vyzná se z nich, a má opravdovou vůli se polepšit a vykonat uložené pokání.

Duchovní účinky svátosti smíření jsou:

  1. Dokonalé odpuštění všech litovaných hříchů – tj. navrácení či rozmnožení posvěcující milosti, jednota a přátelství s Bohem.
  2. Smíření s Církví zahrnující i Boží pomoc pro obnovení hříchem zraněných mezilidských vztahů.
  3. Částečné prominutí časných trestů za nespravedlnosti, které byly způsobené již odpuštěnými hříchy (částečné odpustky).
  4. Udělení pomáhající milosti pro oblasti, v kterých je kajícník křehký, aby mohl při budoucích pokušeních lépe obstát.

Průběh svátosti smíření

Příprava

Přípravou ke svaté zpovědi je zpytování svědomí. Kajícník může začít modlitbou k Duchu Svatému.
Pak se snaží s jeho pomocí uvědomit hříchy, kterých se dopustil od poslední svátosti smíření. Vodítkem k tomu mu mohou být dvě novozákonní přikázání lásky, osmero blahoslavenství (Mt 5,3-12), teologální a kardinální ctnosti (víra, naděje, láska, rozumnost, spravedlnost, statečnost a umírněnost), desatero Božích přikázání a sedm hlavních hříchů (pýcha, závist, nenávist, lakomství, smilstvo, nestřídmost a lenost). Není na překážku si hříchy vypsat na papír – nikdy však nezapomeňme na to, že jde především o postoj našeho srdce a ne o dokonalý výčet našich hříchů
a nedokonalostí.

Samotná zpověď

Samotná svatá zpověď začíná v přítomnosti zpovědníka znamením velkého kříže. Zpovědník pak může kajícníka povzbudit k upřímnému vyznání vin. Kajícník se nejprve stručně představí (stav, věk počet dětí, popř. zaměstnání) a potom začne těmito nebo podobnými slovy: „Naposledy jsem byl u svátosti smíření před … (uvede dobu). Vyznávám se Všemohoucímu Bohu a vám, otče, že jsem se za tu dobu dopustil těchto hříchů: …“ (vyzná stručně a jasně své hříchy, v případě těžkých i počet a závažné okolnosti). Vyznání ukončí vyjádřením opravdové lítosti např. slovy: „Těchto a všech hříchů upřímně lituji a vynasnažím se je nedělat.“

Zpovědník může položit kajícníkovi otázky k upřesnění, na které kajícník po pravdě odpovídá. Kajícník se zas může zpovědníka zeptat, má-li nějakou nejasnost. Zpovědník dává případné ponaučení a ukládá pokání (např. modlitba, almužna, nějaký kající skutek nebo skutek blíženské lásky). Je potřeba, aby dal kajícník najevo, že uloženému pokání rozumí a že ho vykoná.

Na základě opravdové lítosti a přijatého pokání zpovědník uděluje kajícníkovi rozhřešení, které končí podstatnými slovy: „Uděluji vám (ti) rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“ Kajícník při tom dělá znamení kříže a odpoví: „Amen“, a vděčně přijímá Ježíšovo odpuštění, které očišťuje jeho duši, zbavuje pout, hojí rány a posiluje v dobrém. Po rozhřešení obvykle následuje dialog díkučinění.

Zpovědník říká: „Chvalte Hospodina, neboť je dobrý“ a kajícník odpovídá: „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ Zpovědník pak propouští kajícníka zpravidla slovy: „Pán vám (ti) odpustil hříchy. Jděte (jdi) v pokoji.“ Kajícník odpoví: „Bohu díky“.

Pokání

Kajícník poctivě splní uložené pokání a případně přidá i ještě něco navíc. Je též vhodné vlastním způsobem vzdát Bohu díky za přijatou milost, poprosit o pomoc při plnění opravdového předsevzetí.

Co má zvážit ten, kdo by se styděl vyzpovídat?

  • nestyděl jsem se hřešit před Bohem, který všechno vidí;
  • je lépe hříchy zpovědníkovi ve skrytu vyznat, než v hříchu nepokojně žít a ohrožovat tak svou věčnou spásu;
  • zpovědník je pod těžkým hříchem a trestem exkomunikace vázán mlčenlivostí, má povinnost raději podstoupit mučednickou smrt než porušit zpovědní tajemství;
  • svátost smíření je darem nekonečného Božího milosrdenství a Pán nás s láskou vyhlíží a čeká na naše obrácení, aby nás mohl učinit šťastnými.

Zdroj: Příprava na svátost smíření dnes (vyd. Matice cyrilometodějská v r. 2012)

Příležitosti ke svátosti smíření

Ve farním kostele je Vám kněz k dispozici v tyto časy:

neděle7.00 – 7.30
všední dny a sobotapřed ranní mší 7.30 – 8.00
před večerní mší 17.30 – 18.00

Je možné se na udělení svátosti smíření domluvit individuálně.

Obvykle se zpovídá ve zpovědnicích v zadní části kostela, během koronavirové pandemie podle situace – buďto v kapli Nejsvětější Trojice (vstup přes zahradu), nebo na Rajské zahradě.

Příprava dětí ke zpovědi

Děti se připravují k přijetí svátosti smíření v rámci přípravy na první svaté přijímání. Více informací najdete zde.